April 2021

Creating Living Spaces with the Power of Colors

Rustik dekorasyon nedir? Rustik kelime anlam? olarak köy evi, köy görünü? veren, k?rsal anlam?na gelmektedir. Rustik dekorasyon gerçek anlam bütünlü?ünden kopmadan tasar?ma ham do?al materyallerin yans?mas?yla i?lenmi?tir. Daha az i?lenmi? mobilyalar ve tasar?m tüyolar? ile evinize do?al bir görünüm kazand?rmak mümkün. Soft renkler kullan?n. Duvarlarda k?r?k beyaz ve bej tonlar?ndan toprak tonlar?na do?ru ilerleyen bir renk skalas? tercih edin. 2.... Read More

Creating Living Spaces with the Power of Colors

Her rengin insan üzerinde hissettirdi?i duygu farkl?d?r. ?ç mekanlarda renk da??l?m?n? iyi dengelemek gerek. Ya?am tarz?n?z? göz önünde bulundurdu?unuz da kafan?zda az çok nas?l bir yerde ya?amak istedi?inizi canland?rabilirsiniz. Peki canl? bir dünyan?n içinde ya?amaya ne dersiniz? Öncelikle hangi renk, ne duyguyu ifade ediyor ona bir göz atal?m. Mavi: Huzur K?rm?z?: Enerji ve tutku Sar?: Co?ku ve verimlilik Ye?il: Uyum, konfor, güven Mor: ?hti?am Gri: Denge Beyaz:... Read More

What Were The Most Preferred Colors and Styles of 2019?

Sezonlar aras? geçi?te tarzlardan renklere, dokulardan kullan?lan kuma?lara birçok farkl?l?klar kar??m?za ç?kmaktad?r. Koca bir seneyi geride b?rak?rken dekorasyon trendlerini sizin için k?sa bir derleme haline getirdik. 1. Pastel Tonlar Her sezon oldu?u gibi pastel tonlar 2018’inde favori renkleri olarak dekorasyonun önemli bir parças? haline geldi. Özellikle kahve ve tarç?n tonlar?n?n pastel hali salonlarda s?kça kullan?ld?. 2. ?skandinav Tarz Sezonun en çok ön plana... Read More